# متن_عاشقانه_و_تنهایی

طعمه

طُــعــمـــه لـــازم نیـــستــــ ، ایـــنــجا هـمــه آمـــاده ی خـــودکــشــیِ دســتـــه جــمــعـــی انــد ... رنـــگ و روی تــــورت را بـــه رُخَــمــان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید