# حالگیری

واس من" تنگ بازی" درنیاررری

ﺑــﻪ ﺑَﻌﻀﯿــﺎ ﺑـﺎید ﮔـــــفت...........   ﻋَـﺰﯾـﺰﻡ ﺫﮐﺮ ﺧـﯿﺮﺷُـﻤﺎ ﻫَـﻤﯿﺸــــﻪ ﺭﻭ ﺍَﻧﮕــﺸﺖ ﻭﺳﻄﯿﻪ ﻣـــﺎﺱ.. ﻣـــن ﺗـــﻮ ﮔــــﻮﺵ ﮐــــﺴــــﺎﯾﯽ ﺯدم.... ﮐــــﻪ ﺗــــﻮ ﺯﻧـــــﮓ ﺧـــﻮﻧـــﺸــﻮﻧـــﻮ ﻧﻤــــﯽ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید