اگر به گناه کردن نمی اندیشم،تنها یک دلیل دارد!

اگر به گناه کردن نمی اندیشم،تنها یک دلیل دارد!

و آن باور این است که دیگر به جهنم این دنیا و آن دنیا فکر نمیکنم!

من فقط طوری زندگی میکنم که خدا و بهشت این دنیا و آن دنیا را از آن خود کنم.. .

/ 0 نظر / 14 بازدید